Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home Produkcja Reżyseria

Reżyseria

Reżyser

Drodzy Państwo,
przedstawiamy uzupełnienie zakresu praw i obowiązków członków ekipy filmowej w pionie reżyserskim. Chcemy tym samym podkreślić, że współdziałanie Producenta z Reżyserem jest kluczowe dla powodzenia całego projektu filmowego czy telewizyjnego. Naszym zdaniem najbardziej efektywna współpraca oparta jest na relacji partnerskiej, wzajemnym zaufaniu, ale też określeniu konkretnych, wspólnych celów i kierunków, w jakim film czy serial ma się rozwijać. To Producent i Reżyser będą bowiem osobami najbardziej i najdłużej zaangażowanymi w cały proces powstawania obrazu, stąd atmosfera, komfort pracy, a także to, czy cel oraz strategia działania zostały wspólnie doprecyzowane, pozostaje tak istotne dla całego projektu.

Zwracamy uwagę, że możliwe są bardzo różne warianty takiej kooperacji, czasem Reżyser jest inicjatorem projektu, współautorem scenariusza, czasem tym inicjatorem jest Producent. Chcemy więc podkreślić, że poniższe opracowanie przygotowane jest przede wszystkim z punktu widzenia Producenta, jako osoby, która bierze na siebie ostateczne ryzyko, odpowiedzialność artystyczną, organizacyjną i wreszcie ekonomiczną oraz prawną za całe przedsięwzięcie i za ekipę filmową zaangażowaną w jego powstawanie.

Dlatego też, jako podmiot reprezentujący producentów filmowych i telewizyjnych, naszym celem było sformułowanie tych elementów, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w ustaleniach między Producentem i Reżyserem, a w konsekwencji także w umowach. Nie przesądzając rezultatów wzajemnych ustaleń w poszczególnych punktach, chcieliśmy przede wszystkim wskazać, które tematy powinny być nieodłącznym elementem doprecyzowywania warunków współpracy. Jest to więc wykaz tego, nad czym trzeba się zastanowić, wspólnie z Reżyserem omówić i w rezultacie przyjąć bądź nie – w zależności od wariantu współpracy i specyfiki danej produkcji.

Jednocześnie jesteśmy otwarci na ewentualne uwagi i komentarze dotyczące poniższego opracowania, szczególnie od Gildii Reżyserów, z którą prowadzimy w tej kwestii rozmowy.

Zarząd Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych

Czytaj więcej...

Drugi reżyser

Stosowane oznaczenia i nazwy: II Reżyser (zamiennie), Starszy asystent reżysera (arch.), I Asystent reżysera (ang.). Reżyser obsady filmu (ang.: casting director) może być również osobą spoza kręgu grupy zdjęciowej.

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Drugi reżyser jest najbliższym i bezpośrednim współpracownikiem Reżysera i wykonawcą jego artystycznej koncepcji filmu. 

1.2. Drugi reżyser jest koordynatorem i wykonawcą poleceń Reżysera kierowanych do poszczególnych pionów grupy zdjęciowej.

1.3. Drugi reżyser ma prawo do wykonywania samodzielnych prac – na polecenie Reżysera, pod jego ogólnym kierownictwem i za zgodą Producenta – w dziedzinie reżyserowania pojedynczych ujęć, scen i sekwencji oraz wykonywania innych prac z zakresu obowiązków Reżysera. Ponadto może pełnić wskazaną wyspecjalizowaną funkcję, w zależności od skali trudności i rozmiaru produkcji filmu, np.: 

a) Drugi reżyser do spraw ustalenia obsady aktorskiej filmu (tzw. casting director);  
b) Drugi reżyser do spraw koordynacji terminów aktorskich w trakcie produkcji;
c) Drugi reżyser do spraw inscenizacji zdjęć na planie;
d) Drugi reżyser do spraw kierowania pracą dodatkowej ekipy (tzw. 2nd Unit); 
e) itp.

Właściwy zakres prac Drugiego reżysera określa umowa.

Czytaj więcej...

Asystent reżysera

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Asystent reżysera jest najbliższym współpracownikiem Reżysera i Drugiego reżysera do wykonywania wszystkich zleconych mu zadań pomocniczych w ramach realizacji filmu.

1.2. Asystent reżysera może – za zgodą i na polecenie Reżysera filmu – czasowo zastępować Drugiego reżysera w pełnieniu obowiązków.

Czytaj więcej...

Sekretarka planu

Inna stosowana nazwa: Sekretarz planu.

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Sekretarka planu jest bezpośrednim współpracownikiem Reżysera na planie zdjęciowym. Podstawowym zadaniem Sekretarki planu jest kontrola sposobu inscenizacji kolejnych ujęć, scen i sekwencji w celu zachowania montażowej ciągłości (tzw. kontynuacji) i uzyskania wiarygodności czasoprzestrzennej właściwej dla ekranizowanego scenariusza.

1.2. Sekretarka planu sporządza szczegółową dokumentację realizowanych zdjęć, prowadząc własne notatki i ewentualnie posługując się rejestracją fotograficzną, a także sporządzając po każdym dniu zdjęciowym raport montażowy oraz – wspólnie z kierownikiem planu – raport z planu.

1.3. Sekretarka planu – o ile te prace zostały jej zlecone przez Kierownika produkcji – wykonuje czynności Klapsera na planie zdjęciowym.

Czytaj więcej...

Klapser

Inna stosowana nazwa: Klapserka (gwar.). W kameralnych realizacjach filmowych czynności Klapsera powierza się najczęściej Sekretarce planu.

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Klapser jest bezpośrednim współpracownikiem Sekretarki planu podczas zdjęć.  Podstawowym zadaniem Klapsera jest fachowa obsługa klapsa filmowego – klasycznego lub elektronicznego – w celu oznaczenia wizualnego i dźwiękowego kolejnych ujęć filmu.

1.2.  Klapser, w ścisłej współpracy z Sekretarką planu oraz pionem operatorskim i pionem dźwiękowym, obsługuje klaps podczas zdjęć filmu będąc stale obecny na planie zdjęciowym.

Czytaj więcej...

 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!