19.11.2021

KIPA pozyskała finansowanie na programy edukacyjne w obszarze zielonej produkcji AV

W 2022 roku KIPA wraz z partnerami z inicjatywy FILM DLA KLIMATU zrealizuje dwa projekty przyczyniające się do budowy świadomości branży audiowizualnej w Polsce w zakresie zrównoważonej produkcji audiowizualnej.

Dzięki umowie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Green Film Tourism finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętych działaniami Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 pozyskaliśmy środki na opracowanie przewodnika zrównoważonej produkcji filmowej i telewizyjnej oraz autorskiego programu i materiału warsztatów ekologicznych. Przygotowane przez ekspertów współpracujących z nami materiały będą służyły producentom w Polsce i na Słowacji. Przewodnik będzie obejmować przedstawienie:

 1. ogólnych zasad zrównoważonej produkcji, w tym m.in.: planowania wdrożenia działań zrównoważonych, uświadamiania ekipy produkcyjnej i współpracy zespołu w tym obszarze tematycznym, roli zrównoważonego wykorzystania zasobów, wagi współpracy z dostawcami produktów i usług ekologicznych, produktów wielokrotnego użycia, przyjaznych dla środowiska naturalnego, zasadność monitoringu zrównoważonych działań podejmowanych zarówno podczas planowania realizacji i postprodukcji, rolę pomocy i wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wdrażanie i monitorowanie stosowania zrównoważonych rozwiązań dla danej produkcji,
 2. zaleceń / wskazówek / dobrych praktyk w obszarach m.in.:
   1. transportu (zużycia paliwa na transport) członków zespołu oraz materiałów i sprzętu (optymalizacja lokalizacji, odległość zakwaterowania od planów zdjęciowych, ograniczenie planów zdjęciowych, transport zbiorowy),
   2. energii i oświetlenia (zmniejszenie zużycia energii, energooszczędny sprzęt i wyposażenie, wybór OZE),
   3. odpadów (minimalizacja liczby odpadów, ponowne użycie elementów konstrukcji planu zdjęciowego, scenografii, kostiumów),
   4. zrównoważonego cateringu,
   5. wykorzystania materiałów, surowców i produktów spożywczych przyjaznych dla środowiska,
   6. komunikacji idei zrównoważonej produkcji filmowej i telewizyjnej, współpracy podmiotów działających w branży,
   7. sposobów realizacji produkcji filmowych i telewizyjnych na terenach chronionych.

  Jednocześnie KIPA pozyskała środki na realizację we współpracy z Komisją Europejską cyklu warsztatów pn. Green Filming Lab Poland, w ramach których zostanie zrealizowanych 8 szkoleń m.in. o następującej tematyce:

  • zrównoważona produkcja audiowizualna – zagadnienia ogólne (2 szkolenia),
  • zrównoważona produkcja audiowizualna – zarządzanie energią,
  • zrównoważona produkcja audiowizualna – polityka materiałowa,
  • motywacja członków ekipy filmowej do wdrażania zrównoważonych procedur produkcji audiowizualnej,
  • green management w produkcji audiowizualnej (2 szkolenia dla green managerów),
  • audyt środowiskowy w produkcji audiowizualnej – współpraca pionu produkcyjnego z audytorem.

  Partnerem KIPA w ramach tego projektu jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we Wrocławiu.

KIPA