01.08.2022

Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy – nabór wniosków do 30 sierpnia 2022 roku

Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy rozpoczyna przyjmowanie wniosków na dofinansowanie produkcji filmowych w ramach 7. Konkursu od 1 sierpnia 2022 roku.

Nabór prowadzony jest poprzez ujednolicony elektroniczny formularz aplikacyjny.

Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie z Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego po raz kolejny korzystają  z formularza w formacie excel. Przyjęte rozwiązanie zaoszczędza czas, energię i powoduje  proces aplikacyjny  znacznie prostszym. Formularz powstał z inicjatywy Łódź Film Commission!

O dofinansowanie w ramach 7.Konkursu WMFF  ubiegać się mogą producenci filmów fabularnych, dokumentalnych i animacji. Wnioski można składać osobiście  lub przesyłać do siedziby Funduszu mieszczącej się w  Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn, najpóźniej  do godz.12:00 w dniu 30 sierpnia 2022 roku.

Wnioski składane w ramach Konkursu oceniane będą w trzech etapach:

  • ocena formalna;
  • ocena merytoryczna projektów filmowych aplikujących o dofinansowanie której dokonają eksperci z branży filmowej. Ich nazwiska ujawnione zostaną  po zakończeniu procedury oceniania;
  • do trzeciego etapu zakwalifikowane zostaną  wnioski, które otrzymały średnią arytmetyczną ocen ekspertów (Regulamin 7.Konkursu, par.4 pkt 4.).

Ostatecznego rozstrzygnięcia 7.Konkursu dokona trzyosobowa Komisja Konkursowa pod przewodnictwem szefa WMFF. Członków Komisji każdorazowo wskazuje marszałek województwa.

Rozstrzygnięcie 7.Konkursu nastąpi w ciągu 60 dni od daty zakończenia kompleksowej oceny wniosków, tj. około 30 listopada 2022 roku. W uzasadnionych przypadkach, niezależnych od organizatora Konkursu, termin jego zakończenia może zostać przedłużony o 20 dni (Regulamin Konkursu par.5, pkt 10).

Protokół z wynikami 7.Konkursu zdeponowany zostanie w sejfie Kancelarii Adwokackiej – Michał Pietkiewicz. Podanie wyników 7.Konkursu  do publicznej wiadomości nastąpi podczas Briefingu Prasowego Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Następnie wyniki zamieszczone zostaną na stronie Funduszu.

Budżet Funduszu pochodzi ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kryteria obowiązujące aplikujących o dofinansowanie określa Regulamin Konkursu. Podstawowym warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe jest  powiązanie produkcji z Warmią i Mazurami poprzez miejsca realizacji, tematykę, postaci, udział w przedsięwzięciu twórców i firm z regionu, a także wydatkowanie części budżetu w regionie.

Regulamin 7. Konkursu wraz z załącznikami: „Wykaz załączników do Wniosku Aplikacyjnego”, „Wytyczne dla Producentów Filmowych”, „Wniosek-Elektroniczny -Formularz Aplikacyjny” znajdują się na stronie Funduszu TUTAJ.

KIPA