Regulamin rejestru utworu

Zgłoszenia utworów do rejestru są przyjmowane w siedzibie Biura KIPA przy ul. Chełmskiej 21 bud. 28c. w Warszawie. Zgłoszenia do rejestru można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 17.00.

03.08.2023 (tekst jednolity)

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych prowadzi Rejestr Utworów, zwany dalej Rejestrem dla następujących kategorii utworów audiowizualnych:

a) Film fabularny kinowy
b) Film fabularny telewizyjny
c) Serial telewizyjny
d) Teatr TV
e) Film lub serial animowany
f) Film dokumentalny
g) Serial dokumentalny
h) Program telewizyjny
i) Cykl telewizyjny
j) Inny

2. Rejestr Utworów stanowi usystematyzowaną bazę danych na temat utworów oraz jest zabezpieczeniem twórców i zgłaszających przed bezprawnym wykorzystaniem utworu, do którego przysługują im prawa autorskie. W tym znaczeniu wpis do rejestru stanowi środek dowodowy odnośnie daty wpisu utworu do rejestru.

3. Pojęcia użyte w statucie oznaczają:

a) rejestr – zbiór informacji, uporządkowanych według kolejności zgłoszenia, zawierający dokładną datę i godzinę, prowadzony dla celów dowodowych.
b) utwór – wytwór myśli lub wyobraźni twórcy w rozumieniu prawa autorskiego, bez względu na etap prac oraz kompletność. Utworem jest też projekt, o ile posiada cechy umożliwiające jego identyfikację, tzn. odrębność formy lub treści wobec innych utworów tej samej kategorii.
c) przyjęcie utworu do rejestru – wpisanie danych o utworze do rejestru z poświadczeniem daty i godziny złożenia i notarialnym potwierdzeniem złożenia utworu dokonanym w terminie 7 dni.
d) twórca – osoba, której przysługują autorskie prawa osobiste do utworu,
e) zgłaszający – producent albo inna osoba prawna lub fizyczna, która składa lub w której imieniu utwór zostaje złożony do rejestru.
f) opłata rejestracyjna – opłata wnoszona przez twórcę lub zgłaszającego przy zgłaszaniu utworu do rejestru.

4. Siedzibą rejestru jest miasto stołeczne Warszawa.

5. Rejestr jest jawny.

6. Rejestr prowadzony jest w formie pisemnej i elektronicznie.

7. Złożenie utworu do rejestru może nastąpić przez twórcę lub podmiot wskazany w § 1 ust. 3 pkt e.

8. Warunkiem wpisania utworu do rejestru jest złożenie go w formie pisemnej.

§ 2.
Wpis do rejestru

1. Twórca lub podmiot zgłaszający utwór do rejestru, wypełnia formularz zgłoszeniowy zawierający dane na temat utworu. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

2. Celem wpisania do rejestru, twórca lub zgłaszający składają w siedzibie Rejestru wypełniony formularz zgłoszeniowy, potwierdzenie opłaty rejestracyjnej oraz pisemny egzemplarz utworu w dowolnym formacie z ponumerowanymi stronami. Twórca lub zgłaszający może przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, utwór oraz potwierdzenie dokonania opłaty rejestracyjnej do siedziby rejestru pocztą/kurierem.

3. Egzemplarz poświadczony przez notariusza zostaje zachowany w siedzibie Rejestru.

4. Numer wpisu do Rejestru zostanie podany osobie zgłaszającej w siedzibie Rejestru lub przesłany w terminie 14 dni od złożenia utworu do rejestru.

5. Wpisu do rejestru dokonuje osoba upoważniona przez Zarząd KIPA.

6.  Utwór korzysta z ochrony rejestru z chwilą uzyskania przez utwór poświadczenia daty oraz wpisania do rejestru.

7. Po wpisaniu utworu do rejestru, twórca lub zgłaszający są uprawnieni do opatrywania egzemplarza utworu informacją: „Utwór korzysta z ochrony wynikającej z wpisu do Rejestru Utworów prowadzonego przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych”.

§ 3.
Opłaty

1. Twórca lub zgłaszający utwór do rejestru obowiązany jest do wniesienia opłaty rejestracyjnej, składającej się z taksy notarialnej oraz opłaty kancelaryjnej.

2. Opłatę rejestracyjną wnosi się przelewem.

3. Wysokość taksy notarialnej wynika z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie taksy notarialnej z dnia 12 kwietnia 1991 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 146 z późn. zm.) i obecnie wynosi 6 zł za jedną stronę dokumentu (+ VAT).

4. Wysokość opłaty kancelaryjnej wynosi: 100 zł netto.

6. Opłata kancelaryjna twórcy lub zgłaszającego będącego członkiem KIPA wynosi 40% opłaty wskazanej w paragrafie 3 ust. 4. Powyższa zniżka przysługuje wyłącznie w przypadku uregulowania składek z tytułu członkostwa w Izbie.

§ 4.
Obowiązki KIPA

1. Izba zapewnia stałe prowadzenie Rejestru.

2. Izba może wykonać kopię utworu i udostępnić go osobie trzeciej wyłącznie za zgodą właściciela autorskich praw majątkowych do utworu. Izba wysyła kopię utworu na koszt zamawiającego. KIPA udostępnia oryginał utworu wyłącznie do wglądu w siedzibie rejestru. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy zarządzenia sądu odnośnie wydania utworu.

3. Izba przechowuje złożone egzemplarze utworów przez okres 10 lat od daty złożenia do Rejestru, a po upływie tego okresu, na wniosek właściciela autorskich praw majątkowych do utworu i po uiszczeniu opłaty kancelaryjnej w obowiązującej aktualnie wysokości, okres przechowywania ulega przedłużeniu na następne 10 lat.

4. Izba prowadzi rozliczenia z notariuszem. W przypadku naruszenia praw autorskich majątkowych przez osobę trzecią, twórca lub zgłaszający może skorzystać z pierwszej bezpłatnej porady prawnej w Izbie.

5. W przypadku sporu pomiędzy twórcą lub zgłaszającym, a osobą trzecią odnośnie praw autorskich majątkowych do utworu, KIPA może wystąpić w roli świadka, a w sprawach o szczególnym znaczeniu dla respektowania praw autorskich, w roli interwenienta ubocznego.

§ 5.
Wyłączenia spod ochrony rejestru

Z ochrony Rejestru nie korzystają utwory nie udokumentowane w formie pisemnej.

§ 6.
Postanowienia końcowe

Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały zarządu KIPA.

 

Partnerzy

KIPA