O NAS

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA) jest jedyną izbą gospodarczą rynku audiowizualnego w Polsce i jedną z największych niezależnych organizacji biznesu, łączącą ponad 170 podmiotów. Wśród nich firmy producenckie specjalizujące się w produkcji filmowej, telewizyjnej i reklamowej, a także szkoły filmowe i regionalne fundusze filmowe (RFF). Od momentu powstania w 2000 r., aktywnie uczestniczy w ciągłym rozwoju polskiego przemysłu audiowizualnego. Podstawowym zadaniem KIPA jest reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków, w szczególności wobec administracji rządowej i kluczowych graczy rynku audiowizualnego. KIPA działa na rzecz integracji środowiska producentów, jest platformą wymiany doświadczeń i współpracy, dostarcza informacji o bieżących zmianach legislacyjnych, w tym prawno-podatkowych oraz o najważniejszych wydarzeniach branżowych. Zapewnia również dostęp do usług prawnych z najlepszymi ekspertami specjalizującymi się w zagadnieniach związanych z sektorem audiowizualnym, a także kształtuje i upowszechnia zasady etyki zawodowej w działalności reprezentantów tego rynku. Dodatkowo organizuje cykliczne szkolenia i warsztaty dla profesjonalistów i promuje działalność swoich członków. Ponadto KIPA prowadzi Rejestr Utworów Audiowizualnych oraz powołała Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego (SARA), który jest jedyną instytucją o charakterze polubownym działającą w obszarze sektora audiowizualnego.

Misja i Wizja

 • Podobnie jak inne izby gospodarcze lub organizacje otoczenia biznesu na świecie, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych buduje, integruje i łączy społeczność producentów, aby tworzyć lepsze warunki prowadzenia biznesu. Stąd głównym celem KIPA jest wspieranie zrzeszonych w niej podmiotów proponując usługi, które mogą promować ich biznes, a przede wszystkim chronić interesy gospodarcze i ekonomiczne w sektorze audiowizualnym, zgodnie z motto KIPA: Razem tworzymy silną branżę.

 • Misja

  Ochrona i stanie na straży interesów producentów audiowizualnych. Świadczenie najwyższej jakości usług eksperckich wspierających biznes filmowo-telewizyjny, w celu wzmacniania konkurencyjności oraz innowacyjności firm. Reprezentowanie członków Izby w kwestiach ekonomicznych, legislacyjnych, prawnych. Tworzenie i stała modernizacja platformy współpracy i profesjonalizacji między producentami w kraju oraz za granicą. Wspieranie działalności i zapewnianie równych szans na rynku młodym producentom i twórcom. 

 • Wizja

  KIPA jest jedyną izbą gospodarczą rynku audiowizualnego w Polsce, uznaną i szanowaną przez międzynarodową społeczność producentów i partnerów branżowych. Naszym celem jest rzetelne reprezentowanie interesów rynku audiowizualnego i producenckiego na wszystkich poziomach polskiej gospodarki, a także kreowanie nowych perspektyw zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, zwłaszcza w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

KIPA powstała w listopadzie 2000 r. reprezentując interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, w szczególności ekonomiczne i prawne interesy środowiska producentów. Działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych i jest jedyną organizacją samorządową rynku audiowizualnego. Obecnie zrzesza ponad 170 podmiotów, polskich firm producenckich specjalizujących się w produkcji filmów fabularnych, telewizyjnych, dokumentalnych, animacji, reklamowych. Wspiera także działalność polskich szkół filmowych oraz Regionalnych Funduszy Filmowych (RFF).

DLACZEGO WARTO DOŁĄCZYĆ DO KIPA

WIARYGODNOŚĆ Członkowie KIPA, jedynej izby gospodarczej rynku audiowizualnego w Polsce, są pożądanymi partnerami w branży. Przystępując do KIPA, zwiększasz wiarygodność swojej firmy. LEGISLACJA Reprezentujemy naszych członków wobec administracji rządowej i organizacji pozarządowych. Prowadzimy konsultacje nad projektami ustaw. Walczymy o ekonomiczne i prawne interesy środowiska. BIZNES Negocjujemy z dużymi graczami rynkowymi. Rozwijamy współpracę między sektorem biznesu, a rynkiem audiowizualnym. Organizujemy spotkania z liderami w branży, pomagamy budować sieć kontaktów. INTEGRACJA Wymieniamy się doświadczeniami m.in. w ramach działalności: sekcji Producentów Filmów Fabularnych, Dokumentalnych, Animowanych, Telewizyjnych, Regionalnych Funduszy Filmowych, Młodych Producentów i Szkół Filmowych. PROFESJONALIZACJA Organizujemy specjalistyczne wydarzenia dla przedstawicieli branży: szkolenia prawne, finansowe, księgowe, konferencje i seminaria. Uczestniczymy w międzynarodowych forach producenckich. REFERENCJE Udzielamy zaświadczeń o członkostwie. Możesz umieszczać logo KIPA w materiałach firmowych z adnotacją „firma zrzeszona w Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych” i powoływać się na fakt przynależności w kontaktach z partnerami gospodarczymi. BIB – BIULETYN INFORMACJI BRANŻOWYCH Dostarczamy informacji o zmianach legislacyjnych, finansowych i podatkowych. Dajemy dostęp do opinii prawnych, analiz, raportów, materiałów szkoleniowych i publikacji KIPA. PROMOCJA Prezentujemy firmy członkowskie na stronie www.kipa.pl oraz w katalogach i publikacjach KIPA. Informacja o Twojej firmie dociera do potencjalnych partnerów biznesowych, także za granicą. RABATY Udzielamy zniżek na konsultacje z prawnikami – praktykami specjalizującymi się w dziedzinie filmu. Gwarantujemy niższe opłaty za udział w szkoleniach organizowanych przez KIPA. Zapewniamy rabaty przy wpisie do Rejestru Utworów Audiowizualnych. Umożliwiamy także korzystanie z sali konferencyjnej mieszczącej się w siedzibie KIPA.

AUTORSKIE PROJEKTY I INICJATYWY KIPA

REJESTR UTWORÓW AUDIOWIZUALNYCH KIPA prowadzi Rejestr Utworów, w którym obecnie zarejestrowanych jest kilkaset projektów. Stanowi usystematyzowaną bazę danych na temat utworów oraz jest zabezpieczeniem twórców i zgłaszających przed bezprawnym wykorzystaniem utworu, do którego przysługują im prawa autorskie. W tym znaczeniu wpis do Rejestru Utworów stanowi środek dowodowy odnośnie daty wpisu utworu do rejestru. PUBLIKACJE „Sztuka koprodukcji” została opublikowana w 2010r., dzięki nieocenionej pomocy autorów – Charlotte Appelgren i Per Neumann. Ma ona na celu pomóc producentom i wszystkim związanym z przemysłem filmowym w zbadaniu możliwości i zagrożeń związanych z koprodukcją. W książce znajduje się analiza różnych pojęć oraz przykłady kluczowych elementów zawartych zazwyczaj w umowach koprodukcyjnych – od istoty doboru odpowiednich partnerów, do podziału przychodów po zakończeniu filmu. Ponadto, książka ta obejmuje także dwanaście studiów przypadku, które dodatkowo ilustrują złożoność koprodukcji. Ostatnią publikacją KIPA jest wydana w 2015 r. książka pt., „O czym warto pamiętać? Istotne elementy umów”. Jest to mini przewodnik po istotnych elementach wybranych umów, które zawierają producenci w swojej codziennej działalności, takich jak: umowy z operatorem obrazu, reżyserem, scenarzystą. POMOC PRAWNA / DORADZTWO PODATKOWE KIPA gwarantuje zniżki na pomoc prawną i doradztwo podatkowe z kancelariami prawno-podatkowymi specjalizującymi się w sektorze audiowizualnym. PROFESJONALIZACJA KIPA od zawsze była aktywnym organizatorem spotkań, warsztatów, konferencji i seminariów skierowanych do profesjonalistów z branży audiowizualnej. Pomagają one w zdobyciu nowych umiejętności, podnoszeniu kwalifikacji, a także pokazują praktyczne ich wykorzystanie w procesie produkcji filmu. Najczęściej pojawiającymi się zagadnieniami są: szkolenia prawne, finansowe (w tym podatkowe), marketing, dystrybucja. NAGRODY KIPA DLA PRODUCENTÓW. Od 2012 r. KIPA przyznaje nagrodę dla najlepszego producenta filmów krótkometrażowych i dokumentalnych podczas Krakowskiego Festiwalu Filmowego oraz od 2014 r. nagrodę za najlepszy debiut producencki podczas Off Camera Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego.

OSIĄGNIĘCIA

W ciągu 20 lat działalności KIPA przyczyniła się m.in. do:

 • Utworzenia funduszu pomocowego „Producenci Pomagają Ekipom” we współpracy z Netflix
 • Uchwalenia ustawy o zachętach finansowych (cash rebate)
 • Uchwalenia ustawy o kinematografii
 • Nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji
 • Zawarcia porozumienia z TVP w sprawie zasad współpracy z producentami niezależnymi
 • Zainicjowania ruchu obywatelskiego „Obywatele Kultury” który zawarł Pakt dla Kultury – umowę społeczną z Rządem RP
 • Jednym z głównych postulatów jest sukcesywne zwiększanie wydatków na kulturę do poziomu 1% PKB
 • Stworzenia wzoru kosztorysu filmu fabularnego, co spowodowało uruchomienie kolejnych prac nad kosztorysami filmu dokumentalnego, koprodukcji międzynarodowych i animacji
 • Ujednolicenia wzorów wniosków o dofinansowanie do regionalnych funduszy filmowych, wynegocjowano terminy bardziej sprzyjające warunkom produkcji
 • Włączenia w grono zrzeszonych firm producenckich, które w ciągu ostatnich lat są na liście najczęstszych beneficjentów PISF osiągających prestiżowe nagrody filmowe tj. pierwszy Oskar dla polskiego producenta

Partnerzy

KIPA