EN Language

07.06.2018

Audiowizualne usługi medialne – dla jasnych zasad gry

Projekt nowelizacji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (AVMS) znajduje się obecnie w fazie negocjacji międzyinstytucjonalnych pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem i Radą.

My, twórcy i producenci europejscy, reprezentujący ogólnoeuropejskie i krajowe organizacje, jesteśmy przedstawicielami rynku filmowo-telewizyjnego w Europie. Chcemy wyrazić nasze stanowisko dotyczące projektu nowelizacji dyrektywy o audiowizualnych usług medialnych.

Dyrektywa ta jest fundamentalnym aktem regulującym europejski rynek audiowizualny. Ma zasadnicze znaczenie dla upowszechniania i promocji europejskich utworów oraz wspierania różnorodności kulturowej w sektorze audiowizualnym. Projekt nowelizacji dyrektywy AVMS zaproponowany przez Komisję Europejską w maju 2016 roku uwzględnia wiele przemyślanych rozwiązań.

Wśród nich, artykuł 13.2, który daje państwom członkowskim możliwość wymagania wkładu finansowego (współfinansowanie produkcji, zakup praw) od dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie (on-demand), którzy pochodzą z innego państwa członkowskiego, niż państwo na terytorium którego świadczą swoje usługi. Będzie to istotnym wsparciem finansowym zarówno krajowej jak i europejskiej twórczości.

Regulacja ta jest również dobrym krokiem w kierunku rozwiązania problemu tzw. forum shopping, czyli wyboru sądu w zależności od przychylności systemu prawnego danego kraju. Problem ten negatywnie wpływa na branżę w całej Europie. Przy czym, kiedy Rada dąży do przyjęcia stosowania ww.  regulacji do wszystkich usług medialnych – zarówno na żądanie jak i w stosunku do nadawców – na technologicznie neutralnej podstawie, Komisja Europejska i Parlament skłaniają się ku wyłączeniu nadawców w tym zakresie.

Chcielibyśmy wyrazić swoje poparcie dla stanowiska Rady i przychylić się do tej szansy ustanowienia równych zasad w zakresie obowiązków związanych z promocją utworów europejskich.

Wymagany przez państwa członkowskie wkład finansowy byłby liczony na podstawie przychodów wygenerowanych w kraju, do którego kierowane są usługi online na żądanie lub usługi nadawców.

Istnieje niezliczona liczba przykładów platform internetowych i nadawców, którzy mają siedzibę poza granicami państwa, do którego kierują swoje usługi, w celu uniknięcia obowiązku stosowania jego wymogów prawnych. Świadczyć o tym może oferta programów z dubbingiem lub w lokalnym języku, katalog specjalnie utworzony pod kątem konkretnej publiczności lub z przerwami reklamowymi dostosowanymi do lokalnych konsumentów.

W związku z konwergencją konkurencji pomiędzy usługami on-demand a nadawcami, oba rynki muszą zostać uregulowane wedle zasad obowiązujących w kraju, do którego kierowane są te usługi. Nadawcy nie będą mogli wtedy ulokować się poza zasięgiem nowo obowiązującego systemu prawnego.

Kraje docelowe, do których kierowane są usługi, będą mogły skorzystać z każdego zebranego źródła oraz finansowego wsparcia rozwoju lokalnej audiowizualnej twórczości i europejskich koprodukcji. Zaproponowana dyrektywy AVMS ustanawia innowacyjny mechanizm pozwalający na stały rozwój sektora audiowizualnego z poszanowaniem europejskiej różnorodności kulturowej.

KIPA