EN Language


Rejestrowany utwór musi być parafowany na każdej stronie przez autora/autorów oraz zawierać na końcu oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorem tego dzieła” poświadczone czytelnym podpisem pod spodem.

Kalkulator Rejestru Utworów

Członek KIPA?

Opłata kancelaryjna: 123 zł

  oblicz
(7,38 zł za stronę)

Taksa notarialna:
Razem:

Opłaty za rejestr utworu należy dokonać na rachunek bankowy ING 56 1050 1025 1000 0090 3119 2132

(w tytule podając imię i nazwisko zgłaszającego utwór oraz tytuł utworu) lub gotówką w biurze KIPA

Rejestr utworów audiowizualnych

Rejestr Utworów stanowi usystematyzowaną bazę danych na temat utworów oraz jest zabezpieczeniem twórców i zgłaszających przed bezprawnym wykorzystaniem utworu, do którego przysługują im prawa autorskie. W tym znaczeniu wpis do rejestru stanowi środek dowodowy odnośnie daty wpisu utworu do rejestru.

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych prowadzi Rejestr Utworów dla następujących kategorii utworów audiowizualnych: film fabularny kinowy, film fabularny telewizyjny, serial telewizyjny, teatr TV, film lub serial animowany, film dokumentalny, serial dokumentalny, program telewizyjny, cykl telewizyjny i inne formy.

Partnerzy

KIPA