About Us

Polish Producers Alliance (KIPA) was established 20 years ago. Is one of the biggest independent business organisations with over 170 member entities. Among them are production companies that specialise in film, television and advertising, as well as film schools and regional film funds (RFF). Since its formation in 2000, KIPA has taken part in the development of Polish audio-visual industry. The main goal of KIPA is to represent economic interests of its members, especially before the government and the key players of the audio-visual market. The chamber facilitates the integration of producers, constitutes a platform for the exchange of experiences and cooperation, as well as delivers information about current amendments in legislation, including taxation, and about the most important events in the industry. It also provides access to legal services rendered by the best practitioners specialising in the issues pertaining to the audiovisual sector, and it shapes and popularises the principles of professional ethic. Moreover, it organises periodic trainings and workshops for professionals and promotes the work of its members.

Misja i Wizja

 • Podobnie jak inne izby gospodarcze lub organizacje otoczenia biznesu na świecie, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych buduje, integruje i łączy społeczność producentów, aby tworzyć lepsze warunki prowadzenia biznesu. Stąd głównym celem KIPA jest wspieranie zrzeszonych w niej podmiotów proponując usługi, które mogą promować ich biznes, a przede wszystkim chronić interesy gospodarcze i ekonomiczne w sektorze audiowizualnym, zgodnie z motto KIPA: Razem tworzymy silną branżę.

 • Misja

  Ochrona i stanie na straży interesów producentów audiowizualnych. Świadczenie najwyższej jakości usług eksperckich wspierających biznes filmowo-telewizyjny, w celu wzmacniania konkurencyjności oraz innowacyjności firm. Reprezentowanie członków Izby w kwestiach ekonomicznych, legislacyjnych, prawnych. Tworzenie i stała modernizacja platformy współpracy i profesjonalizacji między producentami w kraju oraz za granicą. Wspieranie działalności i zapewnianie równych szans na rynku młodym producentom i twórcom. 

 • Wizja

  KIPA jest jedyną izbą gospodarczą rynku audiowizualnego w Polsce, uznaną i szanowaną przez międzynarodową społeczność producentów i partnerów branżowych. Naszym celem jest rzetelne reprezentowanie interesów rynku audiowizualnego i producenckiego na wszystkich poziomach polskiej gospodarki, a także kreowanie nowych perspektyw zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, zwłaszcza w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

KIPA powstała w listopadzie 2000 r. reprezentując interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, w szczególności ekonomiczne i prawne interesy środowiska producentów. Działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych i jest jedyną organizacją samorządową rynku audiowizualnego. Obecnie zrzesza ponad 140. podmiotów, polskich firm producenckich specjalizujących się w produkcji filmów fabularnych, telewizyjnych, dokumentalnych, animacji, reklamowych. Wspiera także działalność polskich szkół filmowych oraz Regionalnych Funduszy Filmowych (RFF).

DLACZEGO WARTO DOŁĄCZYĆ DO KIPA

WIARYGODNOŚĆ Członkowie KIPA, jedynej izby gospodarczej rynku audiowizualnego w Polsce, są pożądanymi partnerami w branży. Przystępując do KIPA, zwiększasz wiarygodność swojej firmy. LEGISLACJA Reprezentujemy naszych członków wobec administracji rządowej i organizacji pozarządowych. Prowadzimy konsultacje nad projektami ustaw. Walczymy o ekonomiczne i prawne interesy środowiska. BIZNES Negocjujemy z dużymi graczami rynkowymi. Rozwijamy współpracę między sektorem biznesu, a rynkiem audiowizualnym. Organizujemy spotkania z liderami w branży, pomagamy budować sieć kontaktów. INTEGRACJA Wymieniamy się doświadczeniami m.in. w ramach działalności: sekcji Producentów Filmów Fabularnych, Dokumentalnych, Animowanych, Telewizyjnych, Regionalnych Funduszy Filmowych, Młodych Producentów i Szkół Filmowych. PROFESJONALIZACJA Organizujemy specjalistyczne wydarzenia dla przedstawicieli branży: szkolenia prawne, finansowe, księgowe, konferencje i seminaria. Uczestniczymy w międzynarodowych forach producenckich. REFERENCJE Udzielamy zaświadczeń o członkostwie. Możesz umieszczać logo KIPA w materiałach firmowych z adnotacją „firma zrzeszona w Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych” i powoływać się na fakt przynależności w kontaktach z partnerami gospodarczymi. BIB – BIULETYN INFORMACJI BRANŻOWYCH Dostarczamy informacji o zmianach legislacyjnych, finansowych i podatkowych. Dajemy dostęp do opinii prawnych, analiz, raportów, materiałów szkoleniowych i publikacji KIPA. PROMOCJA Prezentujemy firmy członkowskie na stronie www.kipa.pl oraz w katalogach i publikacjach KIPA. Informacja o Twojej firmie dociera do potencjalnych partnerów biznesowych, także za granicą. RABATY Udzielamy zniżek na konsultacje z prawnikami – praktykami specjalizującymi się w dziedzinie filmu. Gwarantujemy niższe opłaty za udział w szkoleniach organizowanych przez KIPA. Zapewniamy rabaty przy wpisie do Rejestru Utworów Audiowizualnych. Umożliwiamy także korzystanie z sali konferencyjnej mieszczącej się w siedzibie KIPA.

 

AUTORSKIE PROJEKTY I INICJATYWY KIPA

REJESTR UTWORÓW AUDIOWIZUALNYCH KIPA prowadzi Rejestr Utworów, w którym obecnie zarejestrowanych jest kilkaset projektów. Stanowi usystematyzowaną bazę danych na temat utworów oraz jest zabezpieczeniem twórców i zgłaszających przed bezprawnym wykorzystaniem utworu, do którego przysługują im prawa autorskie. W tym znaczeniu wpis do Rejestru Utworów stanowi środek dowodowy odnośnie daty wpisu utworu do rejestru. PUBLIKACJE “Sztuka koprodukcji” została opublikowana w 2010r., dzięki nieocenionej pomocy autorów – Charlotte Appelgren i Per Neumann. Ma ona na celu pomóc producentom i wszystkim związanym z przemysłem filmowym w zbadaniu możliwości i zagrożeń związanych z koprodukcją. W książce znajduje się analiza różnych pojęć oraz przykłady kluczowych elementów zawartych zazwyczaj w umowach koprodukcyjnych – od istoty doboru odpowiednich partnerów, do podziału przychodów po zakończeniu filmu. Ponadto, książka ta obejmuje także dwanaście studiów przypadku, które dodatkowo ilustrują złożoność koprodukcji. Ostatnią publikacją KIPA jest wydana w 2015r. książka pt., „O czym warto pamiętać? Istotne elementy umów”. Jest to mini przewodnik po istotnych elementach wybranych umów, które zawierają producenci w swojej codziennej działalności, takich jak: umowy z operatorem obrazu, reżyserem, scenarzystą. POMOC PRAWNA / DORADZTWO PODATKOWE KIPA gwarantuje zniżki na pomoc prawną i doradztwo podatkowe z kancelariami prawno-podatkowymi specjalizującymi się w sektorze audiowizualnym. PROFESJONALIZACJA KIPA od zawsze była aktywnym organizatorem spotkań, warsztatów, konferencji i seminariów skierowanych do profesjonalistów z branży audiowizualnej. Pomagają one w zdobyciu nowych umiejętności, podnoszeniu kwalifikacji, a także pokazują praktyczne ich wykorzystanie w procesie produkcji filmu. Najczęściej pojawiającymi się zagadnieniami są: szkolenia prawne, finansowe (w tym podatkowe), marketing, dystrybucja. NAGRODY KIPA DLA PRODUCENTÓW. Od 2012 r. KIPA przyznaje nagrodę dla najlepszego producenta filmów krótkometrażowych i dokumentalnych podczas Krakowskiego Festiwalu Filmowego oraz od 2014 r. nagrodę za najlepszy debiut producencki podczas PKO Off Camera Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego.

OSIĄGNIĘCIA

W ciągu 15 lat działalności KIPA przyczyniła się m.in. do:

 • Utworzenia funduszu pomocowego “Producenci Pomagają Ekipom” we współpracy z Netflix
 • Uchwalenia ustawy o zachętach finansowych (cash rebate)
 • Uchwalenia ustawy o kinematografii
 • Nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji
 • Zawarcia porozumienia z TVP w sprawie zasad współpracy z producentami niezależnymi
 • Zainicjowania ruchu obywatelskiego „Obywatele Kultury” który zawarł Pakt dla Kultury – umowę społeczną z Rządem RP
 • Jednym z głównych postulatów jest sukcesywne zwiększanie wydatków na kulturę do poziomu 1% PKB
 • Stworzenia wzoru kosztorysu filmu fabularnego, co spowodowało uruchomienie kolejnych prac nad kosztorysami filmu dokumentalnego, koprodukcji międzynarodowych i animacji
 • Ujednolicenia wzorów wniosków o dofinansowanie do regionalnych funduszy filmowych, wynegocjowano terminy bardziej sprzyjające warunkom produkcji
 • Włączenia w grono zrzeszonych firm producenckich, które w ciągu ostatnich lat są na liście najczęstszych beneficjentów PISF osiągających prestiżowe nagrody filmowe tj. pierwszy Oskar dla polskiego producenta

Obecnie trwają prace m.in. nad:

 • Dyrektywą audiowizualną
 • Wzorem kosztorysów filmu dokumentalnego, animowanego, koprodukcyjnego, fabularnego rozliczeniowego oraz fabularnego monitorującego
 • Ustawą z dnia 19 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw

Partnerzy

KIPA