31.01.2018

XII Dolnośląski Konkurs Filmowy 2018

Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, ogłasza XII Dolnośląski konkurs na wspieranie produkcji filmowej (XII Dolnośląski Konkurs Filmowy), którego celem  jest wspieranie projektów filmowych realizowanych na Dolnym Śląsku. Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem dolnośląskim poprzez miejsce realizacji filmu, jego tematykę, udział w jego realizacji  twórców i podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego oraz wysokość środków finansowych wydatkowanych w województwie dolnośląskim.

 

Warunki konkursu określa „Regulamin dolnośląskiego konkursu na wspieranie produkcji filmowej”.Odra-Film będzie uczestniczyła w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym przyznanym w wyniku konkursu. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane w 2018 roku.

 

ISTOTNE ZMIANY

Wnioskodawca na potrzeby oceny formalnej składa wniosek w formie pisemnej w jednym egzemplarzu (ORYGINAŁ WNIOSKU).

Kosztami niekwalifikowanymi są (dodatkowo, oprócz dotychczasowych): koszty przelotów samolotami, koszty przejazdów kolejowych poza granice województwa dolnośląskiego.

Komisja konkursowa nie będzie rozpatrywała wniosków, w których po zakończeniu oceny eksperckiej (II etap konkursu) zmienił się producent lub reżyser filmu.

W związku ze zmianą punktacji w ocenach eksperckich, projekty filmów które otrzymały pozytywną ocenę ekspertów w konkursie w 2017 roku i producenci złożą

wniosek o ich rozpatrzenie w tegorocznym konkursie, będą miały punktację przeliczoną matematycznie. Producenci, którzy uważają, że ich projekty mogą otrzymać wyższą ocenę ekspertów powinni złożyć ponownie wniosek do konkursu.

 

Wnioski na konkurs można składać od 31 stycznia 2018 do 28 lutego 2018 do godz. 14.00, pod adresem:

Odra-Film

XII Dolnośląski Konkurs Filmowy

ul. Piłsudskiego 64a

50-020 Wrocław

UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu Odry-Film.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Działu Produkcji Filmowej: tel. (71) 79 270 93 / fundusz.filmowy@odrafilm.pl.

W wypadku powstania nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających rozstrzygnięcie konkursu, może on zostać unieważniony.

Regulamin konkursu, wzór wniosku oraz inne materiały znajdują się na stronach: www.wroclawfilmcommission.pl oraz www.odrafilm.pl.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!