EN Language

24.05.2018

Zawiadomienie o sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych

Zgodnie z § 19 i  § 20 Rozdziału VI Statutu, Zarząd Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych postanawia zwołać Walne Zgromadzenie Izby. Zgodnie ze Statutem, Zarząd niniejszym pismem zawiadamia Członków KIPA, iż Zgromadzenie odbędzie się w dniu  15 czerwca 2018 r. o godz. 11:00 w Kinie Rejs, ul. Krakowskie Przedmieście 21 w Warszawie.

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych

15 czerwca 2018 r. godz.11:00

Informujemy, iż możliwa jest drobna zmiana kolejności obradowania nad poszczególnymi punktami porządku obrad, a także udział gości Walnego. O szczegółach ew. zmian, informować będziemy za pośrednictwem poczty elektronicznej i strony www.

Miejsce: Kino Rejs, ul. Krakowskie Przedmieście 21 w Warszawie

Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia: 10:30

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia – 11:00
 2. Wybór Przewodniczącego Obrad
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Wystąpienie Prezesa Macieja Strzembosza – sprawozdanie z działalności zarządu
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 6. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 8. Zatwierdzenie sprawozdań
 9. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie (bądź nie) absolutorium dla Zarządu
 10. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu
 11. Głosowanie nad uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w statucie Izby
 12. Wystąpienia gości Walnego Zgromadzenia
 13. Dyskusja programowa i wolne wnioski
 14. Przyjęcie dokumentów zjazdowych
 15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia  /ok. 15.30-16.00/
KIPA